РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 0012-"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" У 2022. ГОДИНИ

Београд 22.03.2022.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 17. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 25/19), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/21) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 0012-"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" У 2022. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/21) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – „Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, одобрена у износу од 7.418.750,00 динара.

                       

Члан 2.

           

            Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  17. тачка 22. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 25/19), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

 

Члан 3.

 

            Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

 

Члан 4.

 

            Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:

 

-   да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,

-   да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)

-   да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности,

-   да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,

-   да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом

    становништва.

 

Члан 5.

 

            Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:

 

- одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,

- одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,

- штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,

- пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у

  износу до 500.000,00 динара.

 

Члан 6.

 

            Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

 

Члан 7.

 

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – „Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2022. години су:

 

ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

Бр

Назив удружења грађана/

седиште

Назив пројекта

Одобрен

износ/дин.

1.

Удружење пацијената оболелих од меланома, Београд

Месец борбе против меланома

500.000,00

2.

Институт за истраживање и развој добрих пракси, Београд

Истраживање ставова о заразним болестима повезаним са злоупотребом дрога

480.000,00

3.

Удружење токсиколога Србије, Београд

За здраву бебу- информисана мама у свету хемикалија

498.000,00

4.

Центар за подршку „Хитан позив“, Београд

Пружена рука и осмех

500.000,00

5.

Савез фармацеутских удружења Србије- Београд

„Mama friendly апотека“- за безбедну примену лекова у току дојења- Ваш фармацеут

488.000,00

6.

Иницијатива за инклузивно друштво, Београд

Очување и унапређење здравља у заједницама у Прокупљу

500.000,00

7.

Хигија, Београд

Здравствене навике

500.000,00

8.

УГ Регионални омладински центар, Зајечар

Добро је знати, здравље се исплати

459.250,00

 9.

Мона Лиза, Београд

Здравље деце на првом месту

500.000,00

10.

Европски цивилни форум, Београд

Ублажавање утицаја ЦОВИДА-19 на здравље

500.000,00

11

Мост 014, Ваљево

Заједно до бољег здравља

500.000,00

12.

Удружење медицинских сестара предшколских установа Јужно – бачког региона, Бачка Паланка

Превенцијом против болести зависности

500.000,00

13.

Центар за развој и подршку, Београд

Открити болест на време

498.000,00

14

Центар за развој и унапређење здравства „Omnia Medica“, Београд

Препознај ризик за настанак хипертензије

500.000,00

15.

Удружење за младе и студенте са инвалидитетом, Београд

Репродуктивно здравље особа са инвалидитетом

495.500,00

 

 

УКУПНО :

7.418.750,00

(словима : седам милиона четиристотинеосамнаест хиљада седамстотинапедесет динара)

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.