ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 1199/1- од 23.03.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Три (3) извршиоца на одређено време, до повратка запослених са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са пробним радом до 3 месеца и са пуним радним временом:

 

Један (1) извршиоц: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА Одсека трауматологије Службе дечје хирургије Стационара Клинике за дечју хирургију

 

Један (1) извршиоц: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА Одсека неонаталне хирургије Службе дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију

 

Један (1) извршиоц: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И РЕАНИМАЦИЈИ у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања Службе за пријем и збрињавање болесника Поликлинике Клинике за дечју хирургију

 

Опис послова је утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. године

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца за рад (или упис у именик Коморе)

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплому о завршеној средњој медицинској школи (наведено у посебним условима)

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • фотокопију личне карте
  • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
  • Уверење из Завода за здравствену заштиту радника (Служба медицине рада) о здравственој способности за радно место за које је оглас расписан.
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком „назначити радно место за које се конкурише - до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета“.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:    

Доц.др Јелена Антић