ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 1199-1 од 23.03.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос 2 (два) извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца,

 

Један (1) извршиоцВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И РЕАНИМАЦИЈИ у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања Службе за пријем и збрињавање болесника Поликлинике Клинике за дечју хирургију

 

Један (1) извршиоц: ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Служби за плућне болести Стационара на Клиници за педијатрију

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Стручна спрема/образовање/Високо образовање:

  1. на студијама првог степена (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године

на основни студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

  1. Положен стручни испит
  2. Лиценца за рад (или упис у именик Коморе)

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплому о завршеним основним или струковним студијама првог степена (наведено у посебним условима)

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

Описи послова су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места дел.3365 број од 27.09.2019. године

 

за пријем у радни однос Четири (4) извршиоца: на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца

 

Један (1) извршиоц: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА Одсека абдоминалне и ендокрине са грудном хирургијом Службе дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију

Један (1) извршиоц: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА - у Одсеку за клиничку неурофизиологију са епилептологијом Стационара Клинике за педијатрију

Један (1) извршиоц: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Одсеку за општу и адолесцентну педијатрију са токсикологијом Стационара Клинике за педијатрију

Један (1) извршиоц: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И РЕАНИМАЦИЈИ на Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања Службе запријем и збрињавање болесника Поликлинике Клинике за педијатрију

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца за рад (или упис у именик Коморе)

Заинтересовани кандидати  подносе:

- својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом

 

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплому о завршеној средњој медицинској школи (наведено у посебним условима)

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

Описи послова су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места дел.3365 број од 27.09.2019. године

Заинтересовани кандидати  подносе:

- својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  лично или поштом у затвореној коверти на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за: назначити радно место за које се конкурише

       

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:        

Доц.др Јелена Антић