AПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ЛОЗНИЦА

Број: 61-01/22

23.03. 2022. године

Л О З Н И Ц А

 

 

            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/18), Апотекарска установа Лозница, расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

1 извршиоца за рад на радном месту: спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, за рад у Огранку VI у Крупњу, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, док траје потреба за радом на наведеном радном месту, а најдуже до 24 месеца.

 

            За обављање наведених послова, поред услова предвиђених законом, предвиђен је  следећи услов: завршена основна школа.

 

             Опис посла: одржава хигијену просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност, одржава хигијену у административним просторијама, као и у заједничким просторијама здравствене установе и обавља друге послове утврђене  Правилником о организацији и систематизацији послова у Апотекарскoj установи Лозница.

 

            Заинтересовани кандидати уз пријаву, као  доказ о испуњењу услова из огласа, подносе оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми. 

 

            Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен дана 24.03.2022. године.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

            Пријаве се подносе поштом на адресу: Апотекарска установа Лозница, Лозница, Болничка 65, са назнаком: " за оглас".

Критеријум за избор извршиоца је интервју-разговор са кандидатом и рад на истим или сличним пословима.