Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

       

                 ОЈ Општа болница Ужице

 1. 1. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству .......................... 1 извршилац

                 

                 ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Домар/мајстор одржавања  ........................................................................... 1 извршилац

 

                 ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Помоћни радник  ............................................................................................. 1 извршилац 

                        

                

              Услови за заснивање радног односа

 • За радно место   медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству -I V степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер акушерска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место домар/мајстор одржавања  -III степен стручне спреме,завршено средње образовање/бравар,без обзира на радно искуство
 • За радно место помоћни радник –I или  II степен стучне спреме,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце 
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.