Дом здравља Кикинда

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 oд 08.12.2021. годинe и Одлуком о потреби заснивања радног односа број 01-42/5 од 30.03.2022. године, директор „Дом здравља Кикинда“ расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

1.Технички секретар, на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за правне-економске, финансијске послове, техничке и др. сличне послове- 1  (један) извршилац

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 

 1. Стручна спрема/образовање: средње образовање.
 2. Додатна знања: знање рада на рачунару.

 

Уз својеручно потписану пријаву кандидати  прилажу неоверене фотокопије:

 

 • Дипломе о стеченом  средњем образовању.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом, уз навођење радног место за које се конкурише.

 

 1. 2. Курир, на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за правне-економске, финансијске послове, техничке и др. сличне послове- 1 (један) извршилац

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 1. Стручна спрема/образовање: средње образовање.
 2. Возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Уз својеручно потписану пријаву кандидати  прилажу неоверене фотокопије:

 

 • Дипломе о стеченом  средњем образовању.
 • Фотокопије возачке дозволе „Б“ категорије.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

3.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, са пуним радним временом, за рад у Одељење за одржавање хигијене, Службе за правне-економске, финансијске послове, техничке и др. сличне послове- 1  (један) извршилац

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 

Стручна спрема/образовање: основно  образовање.

 

Уз својеручно потписану пријаву кандидати  прилажу неоверене фотокопије:

 

 • Сведочанства (дипломе) о завршеном основном образовању.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

II

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су  дужани да доставе:

 

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 2. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
 4. Уверење о држављанству.
 5. Потврду о обавезној имунизацији.

 

III

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

IV

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

V

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

 

Директор „Дом здравља Кикинда“

Др Биљана Марковић