Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 1629/1, 1369/1 и 1523/1 од 31.03.2022. и расписује се:

 

ОГЛАС

 

Доктор медицине – 3 извршиoца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време, најдуже до три месеца трајања због потребе завршетка посла на претрансфузионим испитивањима крви чији је обим привремено повећан.

Опис посла:

 • реализација програма и планова пружања услуга здравственим установама и планова рада Одељења уз надзор над радом од стране доктора медицине специјалисте у трансфузиологији; имунохематолошка претрансфузиона испитивања пацијената уз надзор од стране доктора медицине специјалисте у трансфузиологији;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопија лиценце
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

-на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује  високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања/испити/радно искуство

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања због завршетка посла на извођењу имунохематолошких претрансфузионих послова чији је обима привремено повећан .

Опис посла: стручни послови вишег лабораторијског техничара из области клиничке

трансфузије и надзор над радом лабораторијског техничара у трансфузиологији:

извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова;

припрема специфичних компоненти крви (опрани еритроцити, О еритроцити у АБ плазми,

дељење дозе и др.);

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Лиценцу
 • Кратку биографија

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац са пуним радним временом

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до три месеца због потребе завршетка посла на обављању претрансфузионих испитивања чији је обим привремено повећан.

Опис посла: стручни послови лабораторијског техничара из области клиничке трансфузије уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; идр.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију лиценце
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време, најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на испитивању и имуносеролошкој контроли крви чији је обим привремено повећан.

Опис посла: реализација планова и програма серолошке и молекуларне контроле крви на присуство маркера трансфузијом преносивих болести (детекција маркера трансфузијски трансмисивних инфекција: АИДС, хепатитис Б и Ц, сифилис ) и планова и програма имунохематолошке обраде крви (одређивање крвних група система АБО, Резус, тест на ирегуларна антитела, а све уз надзор доктора медицине специјалисте у трансфузиологији; и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време, најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви и компонената крви чији је обим привремено повећан.

Опис посла: Реализација програма и планова прикупљања резерви крви; Рад на мотивацији давалаца крви, припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену, контактирање са организаторима и установама на терену, здравствени преглед давалаца крви и оцена здравственог стања; и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопија лиценце
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Достављена документа се не враћају.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

 Др Весна Мијуцић