Дом здравља Жабари

На основу  члана 7 Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија (" Сл.Гласник РС бр36/2010) и члана 23 Статута Дома здравља Жабари, директор Дома здравља Жабари расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

  1. 1. Једног возача за пријем у радни однос у ДЗ Жабари са пуним радним временом на одређено време, до 09.2022. године.

 

 Опис послова: Обавља све вожње за потребе Дома здравља укључујући и превоз пацијената на дијализу, као и хитан превоз пацијената, задужује се возилом и одговара за његову исправност, одржава возило и отклања ситне кварове,стара се о хигијени возила, води рачуна да у возилу постоји сва потребна, законом прописана опрема, води рачуна о регистрацији возила којим је задужен, обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред општих услова предвиђених законом, најмање завршена осмогодишња школа, возачки испит Б и Ц категорије, здравствена способност за послове професионалног возача.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:

-кратку биографију са адресом и контакт телефоном,:

-оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи

-оверену фотокопију возачке дозволе,

- извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија

- уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија,

- уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан.

- лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова професионалног возача.

С обзиром да се ради о радном месту возача санитетског превоза неопходно је претходно радно искуство професионалног возача у трајању од најмање три године.

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање у листу "Послови".

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

            Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб 12374 Жабари.

 

 

ДИРЕКТОР ДЗ ЖАБАРИ

Др Ненад Димитров