Дом здравља Апатин

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године, сагласношћу Министарства здравља РС о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа број: 112-01-131/2022-02 од 23.03.2022. године и сагласношћу Министарства здравља РС – Сектор за организацију здравствене службе број: 06-00-3/2022-02 од 23.03.2022. године, те одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-367/2022 од 31.03.2022. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

-РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 1 (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) недељно, на неодређено време, за рад у Служби за опште, правне, економско-финансијске и техничке послове-одељења за правне и опште послове Дома здравља Апатин. За наведено радно место потребно је средње образовање и знање рада на рачунару.

Опис посла: директно прима задатке од директора и помоћника директора Дома здравља за правне, кадровске и административне послове и њима је одговоран за извршење истих. Обавља дактилографске послове по диктату и преписом. Припрема и умножава материјал за рад, састанке и води записнике са састанака органа управљања. Слаже, комплетира и доставља умножени материјал одговарајућим органима, службама и лицима. Врши пријем странака које долазе код директора, даје им потребне информације. Припрема кафу и освежавајуће напитке за странке код директора. Исписује радне листе за Дом и исте шаље на терен. По повратку листа са терена, обрађује их и доставља самосталном финансијско-рачуноводственом сараднику. Архивира целокупну документацију за Дом здравља по Правилнику о архивској грађи. Води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа. Издаје одговарајуће потврде, уверења и сва друга појединачна акта у вези са правима и обавезама запослених. Обавља административне послове у вези са кретањем предмета. Води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта. Врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште. Води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијском материјала. Води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама. Послови заштите података о личности. Прикупља и статистички обрађује податке за потребе аналитичког праћења појава и кретања у области здравства. Израђује статистичке анализе и извештаје у Дому здравља. Предузима одговарајуће мере заштите података. Припрема статистички обрађене податке и анализе за објављивање и у ту сврху израђује интернет презентације.

 

Уз пријаву се подноси: оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здравља Апатин, Апатин, Нушићева бб са назнаком „За оглас“.  

 

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 09.04..2022. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав