Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

На основу 37. Закона о раду РС (“Сл.гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 96/19 и 58/20), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања  број 

112-01-114/2021-02 од 14.04.2021. године, Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 159/20) и одлуке Вд директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број   480/22  од 31.03.2022. године, расписује се:

 

КОНКУРС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- медицинске сестре/техничар-1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  на одређено време до повратка запослене са боловања преко 30 дана,  са пробним радом у трајању од  два месеца.

 

Опис посла медицинске сестре/техничара:

Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима  савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника  у поступку  неге, терапије, дијагностике и рехабилитације.  Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама.

Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијенте и обавештава лекаре о стању пацијента. Прати опште стање пацијената, мери  и евидентира виталне функције  и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад.

 Спроводи мере за спречавање интрахоспиталне инфекције. Учествује у набавци потребног  материјала. Одлаже и уклања медицински отпад на прописан начин.

Обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање,  врши унос података у области здравствене статистике, води евиденцију, узима лабораторијски материјал).

Прикупља излучевине за лабораторијске анализе. По потреби иде у пратњу болесника.

Спроводи мере заштите на раду. Учествује у раду стручних тела и комисија

Обавља и друге послове из своје струке као и друге послове по налогу претпостављених

и директора

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09,

 32/13,  75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

- IV степен стручне спреме: средња медицинска школа-општи смера

-положен стручни испит за медицинску сестру/техничара

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

-оверену копију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру;

-уверења о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-потврду односно уверење да није осуђиван не старију од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-лиценцу (оригинал или оверену копију) или доказ о поднетом захтеву за издавање лиценце;

-CV;

-мотивационо писмо

 

Пријаве са документацијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Конкурс  ће бити објављен на огласној табли и  сaјту установе,  на  сајту Министарства здравља РС и на сајту  Националне службе за запошљавање.

 

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 3  дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/616-970.

 

 

Вд Директора

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

др Вања Балшић