Здравствени центар „Аранђеловац“

          На основу члана 7. – 9.  Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 96/19 и 58/20 Анекс 1.) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“, Кадровског плана Здравственог центра „Аранђеловац“ за 2022. Годину бр. 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године и Одлуке в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“  бр. 03-2682 од 04.04.2022.године, расписује се:

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ( најдуже до 24 месеца)  ЗА РАДНА МЕСТА:

  •  домар /мајстор одржавања (средња стручна спрема)  - 1 извршилац , пуно радно време, за потребе Опште болнице ;

 

  • Спремачица  просторија у којима се пружа здравствена заштита ( основно образовање)– 9 извршилаца,  пуно радно време, за потребе Опште болнице;

Као доказ испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

  1. Пријаву на Оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном и адресом становања;
  2. Кратку биографију кандидата;
  3. Оверену фотокопију дипломе / сведочанство  о завршеној школи;
  4. Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

 

Опис послова за наведена радна места утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.