Здравствени центар „Аранђеловац“

На основу члана 7. – 9.  Та Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 96/19 и 58/20 Анекс 1. ) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ ,  Кадровског плана Здравственог центра „Аранђеловац“ за 2022.годину бр. 112-01-64/2022 од 25.02.2022.године, Одлуке в.д директора Здравственог центра „Аранђеловац“  бр.  03-2682  од 04.04.2022. године расписује се:

 

 Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (најдуже до 24 месеца)

За потребе Опште болнице Здравственог центра „Аранђеловац“

 

  1. 3 (три ) виша радиолошка  техничара у дијагностици/струковна медицинска радиолога  – за попуну слободног односно упражњеног радног места;

 

Услови у погледу образовања:  високо образовање на студијама првог степена (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовње, почев од 10.септембра 2005.године; на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

 

 

Додатна знања/испити/радно искуство за  радно место виши радиолошки техничар /струковни медицинкси радиолог

-положен стручни испит;

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Уз пријаву за оглас за радна место виши радиолошки техничар/струковни медиицнки радиолог неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом вишем/високом  медицинском образовању;

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у  Комору медицинских сестара и техничара Србије;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

Уз пријаву на Оглас за неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку биографију;

- оверену фотокопију дипломе о стеченом  вишем/високом  образовању;

- фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.