ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директорке Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-432 од 04.04.2022. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује 

                                          

О   Г   Л   А   С            

          

За пријем у радни однос, са пуним радним временом на одређено време 1 (једног) возача у екипи хитне медицинске помоћи до повратка запосленог са привремене спречености (дуже боловање) за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

КВ возач или  III степен стручности саобраћајне струке - возач моторних возила

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

- извод из матичне књиге рођених;

- фотокопију возачке дозволе;

- пријаву на расписани оглас (молба)

- кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом (CV)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.