Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2021.годину број 112-01-31/2020-02 од 01.07.2021.године, и Одлуке директора дел. бр. 4564 од 04.04.2022. године

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на на одређено време због повећаног обима посла а најдуже до 30.06.2022.године са пуним радним временом:

Руководилац економско финансијских послова - 1 извршилац

Услови:

Радно место:  Руководилац финансијско рачуноводствених послова

Захтевана врста образовања

Високо образовање на:

-      основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно, специјалистичким академским студијама, по пропису који уређује

            високо образовање почев од 10. септембра                                       2005. године;

-      на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је  уређивао високо образовање до 10.   септембра 2005. године

Захтевана додатна знања/испити

Познавање рада на рачунару

 

Захтевано радно искуство

Најмање пет година радног искуства

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној школи

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

                                                                                                    

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2021.годину број 112-01-31/2020-02 од 01.07.2021.године, и Одлуке директора дел. бр. 4564 од 04.04.2022. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на на одређено време због повећаног обима посла а најдуже до 30.06.2022.године са пуним радним временом:

Дипломирани економиста за економско финансијске послове - 1 извршилац

Услови:

Радно место:  Дипломирани економиста за економско финансијске послове

Захтевана врста образовања

Високо образовање на:

-      основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно, специјалистичким академским студијама, по пропису који уређује

            високо образовање почев од 10. септембра                                       2005. године;

-      на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је  уређивао високо образовање до 10.   септембра 2005. године

Захтевана додатна знања/испити

Познавање рада на рачунару

 

Захтевано радно искуство

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној школи

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2021.годину број 112-01-31/2020-02 од 01.07.2021.године, и Одлуке директора дел. бр. 4564 од 04.04.2022. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на на одређено време због повећаног обима посла а најдуже до 30.06.2022.године са пуним радним временом:

ликвидатор - 1 извршилац

 

Шифра радног места:

Радно место:  Ликвидатор

Захтевана врста образовања

Средња економска школа

 

Захтевана додатна знања/испити

Познавање рада на рачунару

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној школи

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.