Дом здравља Ћићевац

На основу члана 5. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе            (  “Службени гласник РС “ бр. 96/2019 ) a у складу са Кадровским планом за 2021. годину који је донело Министарство здравља  , број 112-01-114/2021-02 од 30.12.2021. године  и Одлуке бр. 349  од  04.04.2022. год., директор Дома здравља Ћићевац расписује

 

О Г Л А С

 

за  пријем у радни однос на одређено време

замена до повратка одсутног радника ( боловање преко 30 дана)

  1. Виша медицинска сестра/техничар у амбуланти у Одељењу за здравствену заштиту одраслих становника  , Службе за здравствену заштиту одраслих становника са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком делатношћу,  Дома здравља Ћићевац:

– 1 ( један ) извршилац са пуним радним временом ;

Опис послова: Детаљно описан у Правилнику о организацији и систематизацији Дома здравља Ћићевац.

Услови:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање :

-           На основним  студијама првог степена  ( струковне/академске ) по прописукоји уређује  високо образовање , почев од 10. септембра 2005. године;

-           На основним студијама  у трајању од најмање две године , по пропису  који је уређивао високо образовање  до 10. септембра  2005. године.

Додатна знања /испити/радно искуство:

-           стручни испит;

-           лиценца;

-           најмање шест месеци радног искуства  у звању више , односно струковне медицинске сестре;           

           Пријем у радни однос на одређено време извршиће се  објављивањем  огласа код Националне службе запошљавања, публикацији „Послови“, на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља Ћићевац.

          Заинтересовани кандидати за напред наведени посао уз пријаву  као доказ подносе:

-           оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинсој школи;

-           оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-           потврду –препоруку о радном искуству након положеног стручног испита на пословима  здравствене струке;

-           оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежене коморе

( ако је кандидат из радном односа) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу )

-           кратку биографију. 

                    Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, публикацијa  “ Послови“.

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне и економско финансијске послове , Дома здравља Ћићевац.

               Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

                Неблаговремене и непотпуне пријаве  које нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати. 

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ћићевац

ул. Светог Саве  бр. 19 а

37210  Ћићевац

или лично доставити у писарници Дома здравља Ћићевац на истој адреси

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ,СПЕЦ.МЕД.РАДА