Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члана 15. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

 

 

Контиста у Одсеку за финансије и рачуноводство, Службе за правне и економско финансијске послове, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре (СОП-ове), као и њихове измене и допуне,
 • учествује у изради пословне документације, као и њеним изменама и допунама,
 • формира шему контирања у свим комерцијално-финансијским програмима и другим програмима где је контирање и књижење пословних промена компјутеризовано,
 • прати и контролише извршена књижења на контима Главне књиге и коригује књижења уколико постоји потреба,
 • ажурира све шеме контирања код промене прописа из области рачуноводства,
 • врши обрачун ПДВ-а и друге обрачуне по различитим основама и припрема прописане обрасце,
 • контролише обрачун плата, накнада и других давања и попуњава Обрасце за статистичке потребе,
 • учествује у изради завршних рачуна и свих периодичних обрачуна као и обрачуна производње,
 • учествује у контроли актуарског обрачуна отпремнина и јубиларних награда,
 • учествује у раду са ревизорима и свим осталим контролорима,
 • проверава и доставља податке за годишње обрасце зарада надлежним институцијама,
 • обезбеђује дневно књижење курсних разлика и врши коначно курсирање свих девизних промена на годишњем нивоу,
 • књижи ванбиласне евиденције и води рачуна о контима иностраних купаца и добављача,
 • води евиденцију о испуњености уговора у Захтевима за набавку,
 • одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима,
 • ажурира податке у одговарајућим базама,
 • предлаже побољшања квалитета, ефикасности и продуктивности  у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за финансије и рачуноводство.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Контисте у Одсеку за финансије и рачуноводство, Службе за правне и економско финансијске послове су:

 

 • Високо образовање из области економије и финансија

             или

              Виша економска/пословна школа или Висока пословна школа струковних студија,

 • минимум 3 године радног искуства на књиговодствено-финансијским пословима,
 • познавање рада на рачунару.

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

 

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

  

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Кандидати ће о Одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на Огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса.

 

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић