Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-623 од  05.04.2022.                     године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

 

О    Г    Л    А   С

               

За пријем у радни однос због повећаног обима посла  на одређено време са пуним радним временом у трајању од  6 месеци:

 

1.Служба за физикалну медицину и рехабилитацију –

 

А. 10 извршилаца на радном месту  виши физиотерапеут

Б.  3 извршиоца на радном месту  физиотерапеутски техничар

 

2.Одељење за рендген дијагностику – 5 извршилаца на радном месту  виши радиолошки техничар у дијагностици

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1А:

- Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – смер за физиотерапеуте, по      пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – смер за физиотерапеуте у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж).

 

Под тачком 1Б:

- IV  степен - средња медицинска школа смер за физиотерапеуте    

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж).

 

Под тачком 2 :

-Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) - студијска група струковни медицински радиолог, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – радиолошки смер у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                                         

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж).

 

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ   "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије