Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе

Београд 06.04.2022.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19 и 24/21), Одлуке Владе Републике Србије о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе („Служени гласник“ РС бр. 62/2021), Уговора између Републике Србије и Глобал фонда – EECA/CM/111-25/07/2019/CCM FUNDING SERBIA,

 

Министарство здравља Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ

 Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе

 

I

                Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

                Један (1) извршилац за радно место АДМИНИСТРАТОРА КОМИСИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ХИВ/АИДС-а И ТУБЕРКУЛОЗЕ (CCМ)

Опис посла:

 • Ажурира план надзора над Комисијом у координацији са секретаром и прибавља сагласности Комисије за овај план. Администратор осигурава да план садржи детаљне описе специфичних активности, алата и метода за прикупљање података, анализу и извештавање, појединачне одговорности и / или одговорности изабраних чланова, релевантне елементе и индикаторе који се односе на управљање ризиком, питања која се односе на одрживост тамо где је релевантно и реализацију обавеза суфинансирања / праћење суфинансирања;
 • Пружа помоћ надзорном одбору у спровођењу годишњег плана надзора. Обезбеђује спровођење активности процеса надзора и дељење информација о надзору са Глобал фондом.
 • Комуницира/координише са примарним примаоцима (ПР) у припреми и презентацији извештаја о надзору (на основу кључних увида у план Комисије, захтева за ажурирање напретка /исплате (ПУДР), планова за управљање грантовима и / или других доступних алата за извештавање);
 • Синтеза и анализа релевантних информација из различитих извора како би се поспешиле дискусије Комисије и њених одбора на основу прикупљених података;
 • Пружа подршку надзорном одбору у праћењу статуса кофинансираних обавеза користећи доступне алате и процедуре;
 • Пружа подршку надзорном одбору у спровођењу надзорних активности током спровођења активности финансираних бесповратним средствима Глобал фонда (тј. припрему захтева за финансирање, доделу бесповратних средстава, спровођење и затварање пројеката).
 • Пружа оодршку у припреми и спровођењу тромесечних састанака надзорног одбора, осигуравајући да се све релевантне информације адекватно интерпретирају и пласирају како би се олакшале дискусије.
 • Пружа подршку надзорном одбору у припреми и спровођењу активности прикупљања информација, укључујући састанке са ПР-овима и консултације са одређеним групама (нпр. иницијативе за праћење у заједници, тамо где оне постоје).
 • Осигурава да су сви чланови надзорног одбора информисани о надзорним политикама, смерницама и алатима Глобал фонда.
 • Израђује записнике са састанака надзорног одбора
 • Прати одлуке и активности Комисије на основу препорука надзорног одбора.
 • Извршава додатне задатке у овој области рада, а према захтеву председавајућег Комисије.
 • Резимира критична питања у вези са применом бесповратних средстава и представља их надзорном одбору користећи доступне формате / алате.
 • Осигурава да сви кључни процеси буду вођени стратешким информацијама добијеним из извора у земљи и активностима које подржава Глобал фонд.
 • Сарађује са тимом Глобал фонда, примарним примаоцима и надзорним одбором како би се одржао стални дијалог вођен подацима у сврху извршења грантова. Дијалог вођен подацима укључује идентификацију и анализу кључних финансијских, програмских, управљачких питања и питања у вези са ризиком / информацијама садржаним у алатима за извештавање о примарним примаоцима и / или доступним алатима за надзор. Важан аспект анализе је процена конзистентности финансијских и програмских података, као и потенцијалног ефекта идентификованих ризика на учинак грантова и на учинак националног програма.
 • Пружа подршку Комисији (преко надзорног одбора) да активно надгледа и управља ризицима, осигуравајући да су они на одговарајући начин идентификовани и ублажени. То укључује учешће у развоју процеса планирања и валидације осигурања ризика.
 • Правовремена и тачна ажурирања алата за извештавање (нпр. Планове, тамо где они постоје) и пружање подршке презентацијама надзорног одбора у Комисији.

 

 

Услови конкурса

 

 

 • Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру поља друштвено-хуманистичких на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • Најмање 2 године искуства у праћењу и евалуацији или надгледању пројеката / програма;
 • Искуство у спровођењу система праћења и евалуације на нивоу пројекта или на државном / националном нивоу;
 • Пожељно је познавање политике и функције надзора Комисије и Глобал фонда;
 • Познавање структура здравственог система у земљи;
 • Познавање епидемиолошких показатеља за ХИВ, ТБ и маларију и финансијских показатеља;
 • Способност прикупљања података и анализе информација из различитих извора;
 • Искуство у раду у управљачком окружењу са више актера;
 • Радно познавање енглеског језика;
 • Напредно познавање рада на рачунару, познавање Microsoft office paketa, посебно Microsoft Excel;
 • Јаке персоналне вештине, а поготово комуникационе вештине;
 • Способност истовременог рада са више задатака, постављања приоритета и самосталног као и тимског рада;
 • Стручност у синтези финансијских, програмских и руководећих информација.

 

            Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 

 • Диплому/уверење о стеченом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор.

III

Рок за подношење пријава је 10 (десет) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе – позиција администратора“

Контакт особа у Министарству здравља: Мерсиха Омерагић, Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу, Министарство здравља, тел: 011 36 16 630, е маил: mersiha.omeragic@zdravlje.gov.rs


Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Достављена документа се не враћају.