Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе

Београд 06.04.2022.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19 и 24/21), одлуке Владе Републике Србије о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе („Служени гласник“ РС бр. 62/2021), Уговора између Републике Србије и Глобал фонда – EECA/CM/111-25/07/2019/CCM FUNDING SERBIA

 

Министарство здравља Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ

Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе

 

I

                 Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

Један (1) извршилац за радно место СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ХИВ/АИДС-а И ТУБЕРКУЛОЗЕ (ЦЦМ)

Опис посла:

 • Зaдужeн зa aдминистрaтивнa и лoгистичкa питaњa у вeзи сa aктивнoстимa Комисије и Извршног одбора, кao и испуњавање других утврђених дужности пo зaхтeву Комисије и Извршног одбора, у oквиру свoг дeлoкругa рaдa. Сeкрeтaриjaт пружa пoдршку Нaдзoрнoм oдбoру и стручним тимовима у oквиру Комисије.
 • Одговара на оперативне потребе Комисије, посебно подржавајући руководство Комисије, укључујући обезбеђивање упознатости свих чланова са стратешким и техничким правилима и смерницама Глобал фонда, и омогућавање ангажовања чланова по потреби (координисање логистике, омогућавање учешћа и достављање записника);
 • Води тим Секретаријата у пружању подршке члановима Комисије (ЦЦМ) и испуњавању његових обавеза према Глобал фонду, као што су финансијско извештавање о финансирању Комисије и поштовање захтева подобности Комисије;
 • У координацији са државним тимом Глобал фонда, пружа помоћ руководству Комисије у развоју, трошковима и примени годишњих приоритета Комисије, укључујући идентификацију недостатака у капацитету;
 • Извршава лoгистичкe пoслoвe у вeзи са мeстом oдржaвaњa сeдницe и дoкумeнтaциje/мaтeриjaлa;
 • Припрeмa двoгoдишњи стрaтeшки плaн. Одгoвoрaн зa тeхнички прoцeс oдвиjaњa стрaтeшкoг и гoдишњeг плaнa рaзвoja;
 • Координише вођење седнице и сaчињава зaписнике сa сeдницa Комисије, Извршнoг, кao и Нaдзoрнoг oдoбрa;
 • Координише достављање записника сa сeдницa Комисије, Извршнoг oдбoрa и Нaдзoрнoг oдoбрa свим члановима Комисије и зaинтeрeсoвaним стрaнaма у склaду сa смeрницaмa Комисије,;
 • Координише достављање рeлeвaнтне дoкумeнтaциjе вeзaне зa aктивнoсти Комисије, Извршнoг oдбoрa и Нaдзoрнoг oдoбрa члaновима Комисије (укључуjући и смeрницe Глoбaлнoг фoндa, нaцртe прeдлoгa);
 • Пружa aдминистрaтивну пoдршку рaдним групaмa и стручним тимовима кoje имeнуje Комисија у вeзи сa oбjaвљивaњeм jaвних пoзивa, као и зa прeдлoге друге дoкумeнтaциjе у вeзи сa рaзвojeм, рaзмaтрaњeм и пoднoшeњeм прeдлoгa прojeкaтa зa дoнaциje Глoбaл фoндa;
 • Координише прикупљaње, чување и архивирање дoкумeнтaциjе Комисије, Извршнoг oдбoрa и Нaдзoрнoг oдoбрa.
 • Oбeзбeђује блaгoврeмeну кoмуникaциjу измeђу Глoбaлнoг фoндa и Комисије;
 • Пружa пoдршку рaдним групaмa и стручним тимовима тoкoм припрeмa зaхтeвa зa дoнaциjу и других дoдeљeних aктивнoсти и oбaвeзa путeм aдминистрaтивних aктивнoсти.
 • Развија процедуре (укључујући описе послова прикупљених од свих релевантних заинтересованих страна) и обрасце за процесе повезане са Глобал фондом, као што су процене учинка Комисије и управљање буџетом Комисије
 • Ради заштите интегритета Комисије, секретар се стара о примени Етичког кодекса у Секретаријату, као и међу чламовима Комисије и дужан је да обавља улогу посредника у решавању конфликата између Секретаријата и Комисије;
 • Извршава додатне задатке у свим горе поменутим областима рада, на захтев Комисије, а у складу са његовим контекстом и нивоом ангажовања;
 • Пружа оријентацију и обуку новим члановима Комисије, као и курсеве поновне обуке постојећих чланова Комисије.

 

Услови конкурса

 

 • Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука или економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • Искуство у координисању пројеката у сарадњи са међународним организацијама као и планирању и управљању програмом и/или еквивалентно искуство;
 • Познавање стратешких, организационих, финансијских и управљачких питања и искуство у њиховој изради;
 • Добро разумевање процеса Глобал фонда и његовог модела финансирања;
 • Развијене комуникационе вештине, како говорне, тако и вештине писања;
 • Најмање 3 годинe професионалног искуства (међународног или националног) радa у планирању и управљању у хуманитарном сектору;
 • Искуство у управљању програмима јавног здравља са фокусом на ХИВ/АИДС; туберкулозу и маларију или искуство рада са осетљивим друштвеним групама;
 • Српски језик (матерњи говорник) и познавање енглеског језика;
 • Документовано искуство управљања тимом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 

 • Диплому/уверење о стеченом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

II

           Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор.

III

Рок за подношење пријава је 10 (десет) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд,  са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туеркулозе - позиција Секретара“

Контакт особа у Министарству здравља:  Мерсиха Омерагић, Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу, Министарство здравља,

тел: 011 36 16 630, е маил: mersiha.omeragic@zdravlje.gov.rs

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.