ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’ Број: 388-1/2006 од 27.12.2006. године, у складу са Кадровским планом Министарства здравља Број: 112-01-64/2022-02 од 25. фебруара 2022. године и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца Број: 283/2022 од 05.04.2022. године, расписује се:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за следеће радно место:

 

Интерни ревизор - 1 (један) извршилац у Служби за правне, економско – финансијске и техничке послове

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду  („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено  радно место из ове Одлуке је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља „Дољевац“.

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

Интерни ревизор

Високо образовање:

  • На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
  • Најмање три године радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија;
  • Знање рада на рачунару.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-       оригинал или оверену фотокопију дипломе/уверења о дипломирању,

-    оригинал или оверену фотокопију сертификата о положеном испиту за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору,

-       оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

-       оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних (код промене презимена)

-       доказ о досадашњем  радном  искуству (фотокопија уговора о раду/потврда о радном искуству),

-       фотокопију личне карте/очитану личну карту,

-       кратку биографију.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на неодређено време. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс – Интерни ревизор“.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор могу бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

Директорка, др Весна Златановић Митић, Спец. ургентне

медицине и мастерменаџмента у систему здравствене заштите