ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

У складу са чланом 27к став 1.Закона о буџетском систему и Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( „ Сл.гласник РС, бр. 159/2020“ ), а у вези са Кадровским планом Дома здравља Панчево број: 112-01-114/2021-02 од 22.септембра 2021. године, вд директора Дома здравља Панчево дана 08.04.2022.године расписује

      

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ЖЕНЕ – 1 извршилац на неодређено време са пуним радним временом, у Служби за здравствену заштиту жена

 

ОПИС ПОСЛОВА:  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи  здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

ради у превентивним саветовалиштима;

организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике  за коју је специјализован, о чему сачињава  специјалистички извештај;

обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или  повреде;

спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената  оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;

учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности

 

У С Л О В И :  медицински факултет, стручни испит, лиценца, специјалистички испит из гинекологије и акушерства, познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Еxeл и интернет сервиса

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ / ЗНАЊА / : најмање 10 година радног стажа на пословима доктора медицине, Сертификат базичког течаја и колпоскопије, Сертификат перинатолошког 3Д/4Д ултразвука, Сертификат опстретичког ултразвука, Диплома Националне школе за патологију цервикса, вагине, вулве и колпоскопије

   

Рок  за  подношење  пријаве  на  оглас је  8 дана   од  дана објављивања на  огласној табли Дома здравља Панчево  и  на  сајту  Министарства  здравља  Републике  Србије.

Пријаве  са овереним  доказима  о испуњавању  услова подносе  се   на  адресу  ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО  , МИЛОША  ОБРЕНОВИЋА  БРОЈ  2 , СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС,  ИЛИ  ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ  И  НЕПОТПУНЕ  ПРИЈАВЕ  НЕЋЕ  СЕ  РАЗМАТРАТИ.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

ДР ЗОРИЦА СОКИЋ