Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Sl. glasniku RS“, br. 96/2019 и 58/2020 - Aneks I),   као и  Кадровског  плана за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2021. годину бр.112-01-114/2021-02 од 12. 08. 2021. године, те Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија (са стационаром) број 169/18, 448/2018 , 114/19, 703/2020 и 930/2021, као и на основу Обавештења Општине Љубовија о одобреним апропријацијама у Одлуци  о  буџету општине Љубовија за  2022.годину од 24.12.2021.године, те Одлуком Директора Дома здравља Љубовија са стационаром број 283/2022 од 06.04.2022 .године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. I. Медицинска сестра/техничар 1 извршилац, на одређено време, најдуже до 31.08.2022.године, ради повећаног обима посла, са пуним радним временом и то:

 

- за рад на пословима медицинска сестра/техничар у Служби стационара – 1 извршилац;

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018,  114/19 , 703/2020 и 930/2021):

 

Стручна спрема/ образовање:

- четврти степен стручне спреме, средње образовање, образовни профил –медицинска сестра/техничар

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–положен стручни испит;

–лиценца;

–најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе  следећа документа:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверена фотокопија лиценце издата од надлежне коморе/ оверена фотокопија решење о упису у именик Коморе;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија личне карте или извод очитане личне карте;
 • Кратка лична и радна биографија (CV) са адресом и контакт телефоном и е-mail адресом.

 

 

 1. Описи послова за наведено радно место утврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија (са стационаром) број 169/2018, 448/2018,  114/19  703/2020 и  930/2021 кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе Дома здравља  Љубовија са стационаром радним данима од 14 до 15 часова.

 

III. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање у листу,, Послови“, на веб сајту Министарства здравља  www.zdravlje.gov.rs , као и на веб страници  Дома здравља Љубовија са стационаром www.dzljubovija.com, те на огласној табли  Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

 1. IV. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос у листу,,Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром,  или  поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија, ул.Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са назнаком ,,Пријава на оглас  за пријем у радни  однос на неодређено, односно одређено време, за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

 

Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара!!!

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

 1. V. У складу са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019 и 58/2020 - Aneks I) одлуку о избору кандидата, који су се пријавили за наведено радно место, доноси директор Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

 1. VI. Уколико буде потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник.

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност  за обраду података о личности  у сврхе избора  за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује правна служба Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VII.Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од  30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај  конкурсне документације на контакт телефон 015/561-898 или лично у просторијама правне службе  Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VIII.Са изабраним кандидатом биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду (Сл. Гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-OUS, 113/2017 i 95/2018-аут.тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. ("Сл. гласник РС", 96/201958/2020 - Aneks I).

 

 

Директор Дома здравља Љубовија са стационаром

Др Бранка Радовановић