Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин

        У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-195/22, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  неодређено време:

 

  1. Конобар/шанкер, при Одсеку за угоститељство – 1 извршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

 

  • Средње образовање (III- IV степен стручне спреме)

 

 

  1. Домар/мајстор одржавања, при Одсеку за техничке и друге послове- 1 извршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

 

  • Средње образовање (III- IV степен стручне спреме)

 

 

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, односно оверену фотокопију стечене дипломе.

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање, испостава Апатин.

 

        Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одељењу за економско-финансијске и опште и правне послове.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

в. д.  директора,

др Драгана Мрђенов