Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 4932 од 06.04.2022. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

 

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца и ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИЛАЦА

 

I  Служба за апотекарску делатност-Болничка апотека

-2 дипломирана фармацеута на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

Услови: VII-1 степен стручне спреме, завршен Фармацеутски факултет и положен стручни испит.

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ/ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 4 ИЗВРШИЛАЦА

 

I Клиника за васкуларну хирургију

-1 струковни/виши лабораторијски техничар на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одсеку за трансфузиону медицину

 

II Центар за анестзиологију и реаниматологију

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар анестетичар на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад на радном месту главне сестре/главног техничара Одсека интензивног лечења Одељења анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења и терапије бола при Клиници за урологију

 

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар анестетичар на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења при Клиници за кардиохирургију

 

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар анестетичар на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад на радном месту главне сестре/главног техничара Одељења анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења при Клиници за очне болести

 

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 36  ИЗВРШИОЦА

 

I  Клиника за грудну хирургију

- 1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Хируршком одељењу I

 

-1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за интензивну негу оперисаних

 

II Клиника за дигестивну хирургију – Прва хируршка

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Дневној болници за једнодневну хирургију-проктологију

 

III Клиника за гастроентерохепатологију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге и стационару

 

IV Служба за патологију, патохистологију и медицинску цитологију

-1 лабораторијски техничар у дијагностици са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у III Одељењу плућне и торакалне патологије

 

V Служба за медицинску микробиологију

-3 лабораторијска техничара са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одсеку за бактериологију и микологију на Поликлиници

 

VI Клиника за урологију

- 1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге

 

VII Клиника за васкуларну хирургију

- 1 медицинска сестра-техничар у операционим салама општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока

 

- 2 медицинске сестре-техничара на осталим болничким одељењима општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Првом клиничком одељењу

 

-2 медицинске сестре-техничара у интензивној нези нивоа 3 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге

 

-1 медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Другом клиничком одељењу

 

VIII Клиника за кардиологију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Коронарној јединици Б Службе за ургентну кардиологију

 

- 2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу за клиничко испитивање и лечење артеријске хипертензије и њених компликација Стационар 1

 

-2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу за болести миокарда, перикарда и плућну хипертензију са полуинтензивном негом Стационар 2

 

IX Пејсмејкер центар

- 1 медицинска сестра-техничар инструментар у операционим салама општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу операционе сале са ангио салом

 

X Центар за поликлиничку делатност - Поликлиника

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за тријажу, заказивање и регистровање пацијената

 

XI Клиника за психијатрију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Кабинету за трансродна стања

 

XII Центар за пријем и збеињавање ургентних сатања – Ургентни центар

-1 медицинска сестра-техничар интензивне неге хематологије општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интернистичке интензивне неге Клинике за ургентну интерну медицину

 

-1 медицинска сестра-техничар интензивне неге у ургентним службама и реанимацији неге нивоа 3 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за трансплатацију јетре Референтног центра за трансплатацију органа Клинике за ургентну хирургију

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад на пријему болесника у Одсеку за пријем и отпуст болесника

 

XIII Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за липидне поремећаје и кардиоваскуларне компликације у дијабетесу

 

-2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу за лечење хроничних компликација у дијабетесу и исхрану

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за неуроендокринологију

 

XIV Центар за медицинску биохемију

-1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Служби за поликлиничку лабораторијску дијагностику

 

XV Клиника за кардиохирургију

-1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу полуинтензивне неге

 

XVI Центар за анестезиологију и реаниматологију

-2 медицинске сестре-техничара анестетичара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења и терапије бола при Клиници за кардиохирургију

 

-2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу интензивног лечења Службе анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења при Ургентном центру

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО

             фонда копија радне књижице и друго)

  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове УКЦС радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин