Дом здравља „Ириг“

            На основу члана 7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I),  члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), а у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021. године као и члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” и Одлуке директора број _______ од 08.04.2022. године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време, са пуним радним временом до повратка запосленог привремено спреченог за рад, и то:

 

 1. Возач у хитној медицинској помоћи....................................................................1 извршилац

 

У Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским превозом.

 

            Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

Општи / типични опис посла

-          Врши хитан санитетски превоз пацијената;

-          Врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

-          Помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

-          Управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

-          На интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

-          Рукује инсталисаним системом у возилу и светло – звучном сигнализацијом у возилу;

-          Надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисању боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

-          При преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

-          Води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

-          Одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

-          У случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;

-          Материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему.

 

         Услови за заснивање радног односа:

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 

 • Средње образовање,
 • Возачка дозвола Б категорије.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном,
 • Фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • Фотокопија возачке дозволе,
 • Диплома о завршеној средњој школи (оверена фотокопија),
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених,
 • Фотокопија уверења о држављанству,
 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља „Ириг“.

           Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.  

           Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

           Све информације могу се добити на телефон 022/2462-030 лок.115.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Дом здравља „Ириг“, ул. Војводе Путника бр. 5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Возача у хитној медицинској помоћи“.

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин