Здравствени центар Ужице


На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр  3529   од 07.04.2022.                                год.,а на основу Закључка 51 број 112-12266 од 27.12.2021.године и   Закључка 51 број 112-1736/2022 од 28.02.2022.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2022.годину број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                         

     

 

ОЈ Дом здравља Ариље

   1.Доктор медицине изабрани лекар .................................................................... 1 извршилац

   2.Медицинска сестра техничар у амбуланти  ...................................................... 1 извршилац

   3.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................... 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља Бајина Башта

   1.Доктор медицине изабрани лекар  ................................................................... 1 извршилац

   2.Доктор стоматологије ......................................................................................... 1 извршилац

   3.Медицинска сестра техничар у амбуланти ....................................................... 1 извршилац

   4.Возач у санитетском превозу .............................................................................. 2 извршиоца

 

ОЈ Дом здравља Косјерић

    1.Доктор медицине изабрани лекар .................................................................... 1 извршилац

    2.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................... 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља и ИО болница Нова Варош

 1. Доктор медицине изабрани лекар .................................................................... 1 извршилац

    2.Виши физиотерапеут ........................................................................................... 1 извршилац

    3.Медицинска сестра техничар  ............................................................................ 2 извршиоца

 1. Возач у санитетском превозу ............................................................................. 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља Прибој

    1.Доктор медицине изабрани лекар .................................................................... 1 извршилац                     

    2.Медицинска сестра техничар у амбуланти  ...................................................... 2 извршиоца

    3.Возач у санитетском превозу  ............................................................................ 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља Пријепоље

    1.Доктор стоматологије ......................................................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља и ИО болница Сјеница

    1.Докторм медицине специјалиста за децу ......................................................... 1 извршилац

    2.Медицинска сестра техничар ............................................................................. 2 извршиоца

    3.Радник обезбеђења без оружја-чувар .............................................................. 1 извршилац

 

 

ОЈ Дом здравља Ужице

    1.Доктор медицине изабрани лекар ..................................................................... 1 извршилац

    2.Лабораторијски техничар .................................................................................... 1 извршилац

    3.Возач у санитетском превозу .............................................................................. 1 извршилац

  

ОЈ Општа болница Пријепоље

    1.Доктор медицине ................................................................................................. 1 извршилац

    2.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељњима .................. 1 извршилац 

    3.Сервирка ...............................................................................................................  1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Прибој

     1.Доктор медицине ................................................................................................  1 извршилац

     2.Виши радиолошки техничар у дијагностици ..................................................... 1 извршилац

     3.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................ 1 извршилац

     4.Физиотерапеутски техничар ............................................................................... 1 извршилац

     5.Возач у санитетском превозу .............................................................................. 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница  Ужице

     1.Дотор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и

        специјалистичкој амбуланти ................................................................................. 1 извршилац

     2.Магистар фармације .............................................................................................. 1 извршилац

     3.Виши физиотерапеут .............................................................................................. 1 извршилац

     4.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................... 4 извршиоца

     5.Домар/мајстор одржавања .................................................................................... 1 извршилац

     6.Возач у санитетском превозу  ................................................................................. 1 извршилац

 

 

 

 • За радно место доктор медицине субспецијалиста на болничким одељењима и специјалистичкој амбуланти- VII2  степен стручне спреме,завршен медицински факултет ,положен специјалистички испит из интерне медицине и ендокринологије,важећа лиценца
 • За радно место доктор медицине изабрани лекар и доктор медицине  -VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место  доктор стоматологије --VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки  факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место магистар фармације --VII степен стручне спреме,завршен фармацеутски  факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место виши физиотерапеут –VI степен стручне спреме,завршена виша  медицинска школа,смер физиотерапеут,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место виши радиолошки техничар у дијагностици  -VI степен стучне спреме,завршена виша  медицинска школа,смер радиолошки техничар, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици -I V степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер лабораторијски техничар ,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место  физиотерапеутски техничар у -I V степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер физиотерапеутски  техничар ,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болнички одељењима,медицинска сестра техничар и медицинска сестра техничар у амбуланти  -IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у санитетском превозу –III или IV степен стручне спреме,завршено средње образовање,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство

 

 • За радно место домар мајстор одржавања и радник обезбеђења без оружја-чувар –III или IV степен стручне спреме,завршено средње образовање,без обзира на радно искуство
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге и сервирка -II степен стручне спреме ,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију дипломе специјалистичког испита
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценца
 • Кратку биографију

 

                 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић