Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 3469   од 07.04.2022 .год. , Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

                       

                 ОЈ Општа болница Ужице

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици ...................................................... 1 извршилац
 2. Сервирка ............................................................................................................ 1 извршилац

                 

                 ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1. Медицинска сестра техничар у кућном лечењу ........................................... 1 извршилац

 

                 ОЈ Дом здравља Пожега

 1. Доктор медицине изабрани лекар ................................................................. 1 извршилац

                        

                

              Услови за заснивање радног односа

 • За радно место медицинска сестра техничар у кућном лечењу -I V степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици -I V степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер лабораторијски техничар ,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место доктор медицине изабрани лекар -VII степен стручне спреме,завршен  медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место сервирке – I степен стучне спреме ,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић