ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

                        На основу члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), члана 27к Закона о буџетском систему ("Сл. гласнику РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, Кадровског плана за Дом здравља „Др Сава Станојевић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 13.12.2019. године, Сагласности Министарства здравља број 06-00-2-2/2022-02 од 09.03.2022.године и Одлуке о потреби заснивања радног односа 02-бр. 512/1 од 08.04.2022. године, в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

 

            I  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа  за рад на НЕОДРЕЂЕНО време, са пуним радним временом, на пословима:

 

 

  1. У Служби за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику, Одељење за лабораторијску дијагностику

 

  • Лабораторијски техничар.......... 1 извршилац

 

Опис послова:

- узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада;

- припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

- одржава културе микроорганизама;

- ради на биохемијским и другим анализаторима;

- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију;

- правилно одлаже медицински отпад,

- спроводи и контролише поступак дезинфекције.

 

                   Услови за пријем у радни однос кандидата су:

       - средња медицинска школа-смер лабораторијски техничар

        - стручни испит;

        - лиценца;

        - најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара.

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то:

кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, диплому о завршеном средњем образовању: средња медицинска школа - смер лабораторијски техничар (IVстепеном стручне спреме), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору, доказ о радном искуству (Уговор о приправничком стажу, Уговор о раду, потврду о радном искуству и сл.), уверење о држављанству (сва документа доставити у оригиналу или овереној фотокопији).

 

Додатна знања и посебни услови предвиђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља “Др Сава Станојевић”.

 

            Напомена – приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага - не старије од 6 месеци, уверење МУП-а да кандидат није осуђиван према подацима из казнене евиденције овог министарства - не старије од 6 месеци (сва документа доставити у оригиналу или овереној фотокопији), лекарско уверење и претходни лекарски преглед којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас. У колико изабрани кандидат не достави тражену документацију са њим се неће засновати радни однос.

 

                        Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

            Контакт телефон: 037/714-150.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.