Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На неодређено време, за  1 извршиоца на радном месту:

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

УСЛОВИ:     

-           VII-1 степен стручне спреме, завршене мастер академске студије другог степена,

-           завршен медицински факултет,

-           положен стручни испит,

-           одобрење за самостални рад – лиценца.

ОПИС ПОСЛОВА:

-           обавља преглед и лечење болесника на одељењима за болничко лечење и рехабилитацију на интензивној нези нивоа 2 и 3, где се спроводе хитне интервенције, у складу са доктрином рада у Болници,

-           даје стручно мишљење о набавци и издавању лекова потребних за лечење болесника,

-           води одговарајућу документацију,

-           по упутству и под надзором специјалисте спроводи и контролише физикалну и медикаментну терапију болесника на одељењу,

-           обавља послове дежурног лекара према распореду,

-           превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

-           спроводи здравствену заштиту становништва;

-           учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-           обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-           планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-           утврђује време и узрок смрти.

-           обавља и друге послове из своје струке по налогу руководиоца медицинске службе.

-           обавља и друге послове по налогу директора  Болнице.

ОДГОВОРНОСТ:

-           за свој рад одговоран је руководиоцу медицинске службе.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 19.04.2022.године

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

мр сц. мед. др ЗорицаЋулибрк