Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 1764/1 од 11.04.2022. расписује:

 

 ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећe раднo местo:

Организатор промотивних активности -  1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа

 Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити / радно искуство

-знање рада на рачунару;

-возачки испит „Б“ категорије

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања.

Опис посла: мотивисање-анимирање нових давалаца компонената крви аферезним процедурама (припрема и координација акције пријављивања нових давалца, припрема промотивног материјала, информисање, одржавање предавања за даваоце, унос измена и допуна информативног материјала за даваоце);  пружање потребних информација даваоцу о процедури давања компонената крви аферезним процедурама; и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију
  • Фотокопију возачке дозволе

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић