Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

Ј  А  В  Н  И     О  Г  Л  А  С

 

          за пријем у радни однос једног извршиоца за радно место „Виши физиотерапеут“ на одређено време у Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи, пуно радно време,за рад у Одељењу физикалне медицине и рехабилитације у Тополи.

     Услови:

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковног физиотерапеута.

Опис послова за наведено радно место утврђен је актом,односно Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола. 

Уз пријаву за оглас обавезно је доставити следећу документацију:

- кратку радну биографију,

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,

-доказ о положеном стручном испиту,

       -доказ о радном искуству,

       - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

      Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти путем поште на адресу:Дом здравља „Свети Ђорђе“ ул.Булевар Вожда Карађорђа број 67,34310 Топола са назнаком “Пријава на оглас“ или лично предати у Правној служби Дома здравља“Свети Ђорђе“ у Тополи на истој адреси.

          Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

            Послодавац може позвати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

            Неблаговремене,непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

др  Јовица  Жикић,вд директора