Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

Ј  А  В  Н  И     О  Г  Л  А  С

 

          за пријем у радни однос једног извршиоца за радно место „Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове“ на неодређено време у Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи, пуно радно време,за рад у одсеку за економско-финансијске послове у Тополи.

 

 Услови:

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

– знање рада на рачунару.

   Опис послова за наведено радно место утврђен је актом,односно Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

   Уз пријаву за оглас обавезно је доставити следећу документацију:

         - кратку радну биографију,

        - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,

       - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

     

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти путем поште на адресу:Дом здравља „Свети Ђорђе“ ул.Булевар Вожда Карађорђа број 67,34310 Топола са назнаком “Пријава на оглас“ или лично предати у Правној служби Дома здравља“Свети Ђорђе“ у Тополи на истој адреси.

          Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

            Послодавац може позвати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

            Неблаговремене,непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

др  Јовица  Жикић,вд директора