ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ - П О Н И Ш Т Е Њ Е О Г Л А С А

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-2653

Датум: 12.04.2022.године

Врање

 

           На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20  Анекс I) као и изменe одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 01-2652 од 12.04.2022. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, објављује

 

 

 

П О Н И Ш Т Е Њ Е   О Г Л А С А

 

 

ПОНИШТАВА СЕ конкурс за пријем у радни однос на одређено време, за период најдуже до шест месеци, са пуним радним временом за радно место под тачком 3.:

 

  1. Лабораторијски техничар, 1 (један) извршилац, у Одељењу болничке банке крви ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.

 

У свему осталом текст огласа број 01-2541 од 07.04.2022.године остаје исти.

 

Рок за подношење пријава за радна места под тачком 1. и 2. наведеног огласа остаје 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.