ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

Број:3525/22

06.04.2022. године

К р у ш е в а ц

                        На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр :3524:/22 од 06.04.2022.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:

 

1. Виша медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима за рад у  Служби за офталмологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар, Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар  VI-1 или VI-2степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

2. Виша медицинска сестра техничар у операционој сали за рад у Одсеку анестезије за једнодневну хирургију, дијагностичко-терапијске процедуре и специјалистичко-консултативне делатности Служби за анестезиологију и реаниматологију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог  до истека породиљског одсуства,

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар или смер анестетичар интезивиста , Висока медицинска школа струковних студија, или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар или струковни анестетичар интензивиста, VI-1 или VI-2степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

3.Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге за рад у Одељењу за одржавање хигијене објеката и простора  у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: - основна школа

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац на три (3) месеца због повећаног обима посла

Услови: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; грађевинске, електротехничке или машинске струке

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године грађевинске, електротехничке или машинске струке VII – 1 степен стручне спреме        

- знање рада на рачунару;

- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радна места од бр. 1 и 2 .

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
 •  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа
 • доказ о радном искуству за радно место бр.2

За радна места од бр. 3

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме

За радна места  бр. 4.

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,  
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (у складу са законом)
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • доказ односно изјаву о познавању рада на рачунару

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.