ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-2660

Датум: 12.04.2022.године

Врање

 

           На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр 01-2659 од 12.04.2022. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, за период надуже до 3 (три) месеца, са пуним радним временом за следеће радно место:

 

 1. 1. Лабораторијски техничар, 1 (један) извршилац, у Одељењу болничке банке крви ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.

Услови: четврти степен стручне спреме, завршена медицинска школа; положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању, положен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви.

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.14.8. Секундарна здравствена заштита:

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за патолошкамикробиолошка и биохемијска испитивања;
 • врши пријем, евиденцију и класификацију ткивних узорака и припрема ткива за патоморфолошку и молекуларно–патолошку дијагностику;
 • обавља анализу узорака за мерење;
 • врши узорковање, мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења на терену;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
 • ради на биохемијским и другим анализаторима;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;
 • врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;
 • припрема лекове из крви фракционисањем плазме
 • правилно одлаже медицински отпад;

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном

-Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована

-Фотокопију дипломе

-Фотокопију лиценце

-Фотокопију доказа о положеном специјалистичком испиту за рад у служби за трансфузију крви

-Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је презиме кандидата различито на дипломи и лиценци или на неком од приложених докумената).

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неисправне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у писарници Здравственог центра Врање у затвореној коверти, са назнаком: Оглас број 16"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање