Здравствени центар „Аранђеловац“

На основу члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ бр. 96/19 и 58/2020 Анекс 1.) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ , Kадровског плана Здравственог центра „Аранђеловац“ за 2022. Годину   бр.112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. Одлуке в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“ бр. 03-2969 од 12.04.2022.године  расписује се:

 

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ ЗА РАДНА МЕСТА

 

  1. Доктор медицине – специјалиста у радиолошкој дијагностици - 1 извршилац, , а за попуну упражњеног  радног места .

Услови у погледу образовања

  • Стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама, по прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005.године и основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године;
  • Завршена специјализација из радиологије;

Додатна знања/испити/:

- положен стручни испит;

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

  1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – један извршилац за попуну упражњеног радног места;
  • Стечено средње образовање

 

  1. Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 – један извршилац за попуну упражњеног радног места;
  • Стечено средње образовање

 

Додатна знања/испити/:

- положен стручни испит;

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

                           ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ ЗА РАДНО МЕСТО

  1. Виша медицинска сестра/техничар - један извршилац за замену одсутног радника за време породиљског одсуства;
  • Стечено више/високо образовање

 

Додатна знања/испити/:

- положен стручни испит;

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

 

Уз пријаву за оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом  образовању;

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у   Комору ;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „АРАНЂЕЛОВАЦ“

Јеличић др Нина