Завод за трансфузију крви Ниш

На основу члана 31. Закона о раду ( ,,Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 , 75/2014, 13/2017), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 23. Статута Завод за трансфузију крви Ниш расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на  неодређено време  са пуним радним временом и то :

 

Два  ( 2 ) медицинска   техничара

Услови за заснивање радног односа:

  • IV степен стручне спреме, медицинска школа -  смер општи,  лабораторијски,
  • Стручни испит;
  • Лиценца
  • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању
  • Кратка биографија

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- копију дипломе о завршеној школи

- копију уверења о положеном  стручном испиту

-копију лиценце

-потврду/уверење о радном стажу издато од стране послодавца или од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  ( ПИО ).

-кратку биографију

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично или путем поште  на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 Н И Ш  са назнаком ,, за оглас за пријем мед/техничар  на неодређено  време – не отврати“,сваког радног дана од 08 – 14 часова.

Документација се не враћа и обавештење о избору кандидата може се наћи на сајту Завода за трансфузију крви Ниш.  

 

 

Завод за трансфузију крви Ниш                                      

Директор                                                               

Прим. др сци.мед . Зоран Станојковић