Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

Број: 642/2

Датум: 15.04.2022.године

               

 

          На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.96/19, 58/20 - Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр. 642 од 15.04.2022.године за пријем у радни однос на одређено време 1 (једног) Вишег Физиотерапеута, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос Вишег Физиотерапеута (1 извршилац)

на одређено време у трајању од 2месеца

                                                          

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 2 месеца са пуним радним временом за радно место:

- Вишег Физиотерапеута, са описом послова предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица;

II

Услови за заснивање радног односа су:

-  завршена Виша или Висока здравствена (медицинска) школа –смер Физиотерапеут, VI степен стручне спреме;

III

Потребно је доставити следећа документа у затвореној коверти и на истој нагласити за које радно место се подноси документација:

- оверена фотокопија дипломе о завр VI степен стручне спреме;

шеној Вишој или Високој здравственој (медицинској) школи- смер физиотерапеут,

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте,

-оверена копија лиценце.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и веб страници Националне службе за запошљавање и на веб страници Министарства здравља.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305