КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др Мирослав Зотовић“

“Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

11000 Београд, Сокобањска 13

 

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 2682/2022 од 29.03.2022. године, вд директора Клинике дана 14.04.2022. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

 • једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.

 

Услови:

 1. Основно образовање,
 2. Искуство у раду у здравственим установама са полупокретним и непокретним пацијентима на стационарном лечењу је предност.

 

 • једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту техничар хортикултуре.
 •  

Услови:

 1. Средње образовање

 

 • два извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима.

           

Услови:

 1. Средња медицинска школа –  (IV степен),
 2. Положен стручни испит
 3. Радно искуство у струци минимум 6 месеци и
 4. Искуство у раду са полупокретним, непокретним пацијентима је предност

У складу са потребама Клинике због повећаног обима посла:

 • пет извршилаца за рад на одређено време, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима.

           

Услови:

 1. Средња медицинска школа –  (IV степен),
 2. Положен стручни испит
 3. Радно искуство у струци минимум 6 месеци и
 1. Искуство у раду са полупокретним, непокретним пацијентима је предност

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
 • неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се ПРЕКО ПОШТЕ у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише или НА МЕЈЛ: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs.

Обзиром да је Влада PC донела Одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЛИЧНА ДОСТАВА ПРИЈАВЕ У ПРОСТОРИЈАМА КЛИНИКЕ.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14:00h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 26.04.2022. године).