Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача

Специјална болница за рехабилитацију

Број: 468

Дана: 15.04.2022. године                                       

Бања Ковиљача

                                                   

         На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа („ Службени гласник РС „ број 96/2019), Комисије за давање сагласности Закључком 51 број 112-2683/2022 од 29.03.2022. године , Одлуке В.Д. директора болнице број 73/2022  од  15.04.2022. године,  а на  oснову указане потребе,

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за обављање послова:

 

 1. Виши физиотерапеут – Три извршиоца (3)

 

Стручна спрема / образовање:  Високо образовање: – на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство – стручни испит; – лиценца; – најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о поседовању потребног  радног искуства
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце
 • Лекарско уверење

 

2.  Физиотерапеут техничар – Четири извршиоца (4)

 

Стручна спрема / образовање – средње образовање (одговарајућег смера).

Додатна знања / испити / радно искуство – стручни испит; – лиценца; – најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о поседовању потребног  радног искуства
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце
 • Лекарско уверење

 

 

 1. Медицинска сестра – техничар - Два ( 2 ) извршиоца;

 

 • Стручна спрема / образовање: средње образовање медицинска школа.
 • Додатна знања /испити/ радно искуство-стручни испит, лиценца за медицинску сестру
 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас  кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • лиценца;
 • очитану личну карту.

 

 1. Припрема минералног блата- Два ( 2 ) извршиоца

Стручна спрема / образовање – основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство: /

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Очитана или копирана лична карта

 

Кандидати  морају да испуњавају  опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу.

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у овереној фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију,

Парк 4- 15316 Бања Ковиљача

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08.оо до 14.оо часова, са назнаком „ за оглас – не отварати.