Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију  и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време због повећаног обима посла на период од 3 месеца, за 1 извршиоца на радном месту:

 

ПОМОЋНИ РАДНИК

УСЛОВИ:

-           завршена основна школа,

ОПИС ПОСЛОВА:

-           врши одржавање спољашних површина око објеката Болнице,

-           врши све послове око одржавања зелених површина и уређивања простора у летњем и                               зимском периоду,

-           по потреби управља односно рукује радним машинама предузећа,

-           врши кошење траве косачицама и тримерима,

-           одговоран је за поверени алат и врши мање сложене послове из комуналне делатности,

-           ради све послове на прикупљању, изношењу и депоновању комуналног смећа,

-           вади блато из језера и допрема га у базен,

-           обезбеђује  довољну количину блата за примену у терапијама,

-           враћа у језеро блато након употребе,

-           одржава базен за блато и цистерну за допремање блата у исправном стању,

-           припрема намирнице за кување: чисти, љушти, сецка, меље, реже, гњечи, цеди, пасира,    шпикује, траншира, развлачи тесто, бланшира и сличне операције на намирницама,

-           помаже куварима у припреми одређених јела,

-           обликује припремлјене намирнице у оброке: порционише готова јела, додаје прилоге, слаже и аранжира припремљене намирнице на тањире и друго посуђе,

-           пере судове и прибор за припрему јела и за ручавање,

-           разврстава опране судове и прибор и слаже их на предвиђено место,

-           одржава хигијену кухиње: чисти радне површине, одстрањује покварену и загађену храну, износи смеће, чисти кухињу на крају радног времена,

-           одговоран је за транспорт отпада према прописаним условима на предвиђеној локацији,

-           преноси допремлјену робу од добавлјача која је намењена кухињи и ресторану и смешта их на предвиђено место,

-           обавља физичке послове у кухињи и ресторану,

-           обавља и друге послове из делокруга свога рада по налогу руководиоца послова инвестиционог и техничког одржавања,

-           обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до 22.04.2022.године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.