СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА, РАСПИСУЈЕ СЛЕДЕЋИ
О    Г    Л   А   С 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ  ДО 31.05.2022.ГОДИНЕ

  1. Радно место:   ДОКТОР МЕДИЦИНЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ,  НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ДО 31.05.2022.ГОДИНЕ СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ  ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ

 

 

  Услови:

 

- Високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из области физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области физикалне  медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,

- стручни испит,

- лиценца,

- специјалистички испит из физикалне медицине,

- најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис послова:

- ради на одељењу и у специјалистичкој амбуланти,

- на одељењу врши свакодневну визиту болесника које директно води, максимално ангажовано и одговорно,

- контролише и прати њихово здравствено стање, прописује и прати потребно лечење, као и негу и исхрану лежећих болесника,

- одговорно води потребну медицинску документацију,

- учествује у консултативној служби, учествује у визитама које води координатор службе, обавезан је да обучава кадрове, 

-обавезан је да радне задатке обавља крајње одговорно, ангажовано и најстручније у оквиру својих могућности,

- води рачуна о свом изгледу и понашању,  као и изгледу и понашању осталих стручно нижих сарадника у тиму,

- ради и друге послове и  извршава радне задатке из домена струке и радне надлежности које му наложи предпостављени,

- обавља и друге послове по налогу руководиоца  службе.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

 

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема,

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци),
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09),

- фотокопија личне карте,

- оверена копија о стручном испиту,
- оверена копија о лиценци,

- оверена копија о положеном специјалистичком испиту из физикалне медицине и рехабилитације,
- доказ о радном искуству,

- уверење о здравственој способности.   

   

  1. 2. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања.

  2. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

 

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".