ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН

Број: 01-438/2022

Дана: 18.04.2022. године

А п а т и н

 

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године, те одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-434/2022 од 15.04.2022. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ - 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (35 часова) недељно, на одређено време до 18 (осамнаест) месеци, за рад у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Апатин. За наведено радно место потребно је: средње образовање, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинска сестра/техничар.

 

 Опис посла: директно прима задатке од главне сестре у служби ХМП и њој одговара за извршење истих. Помаже при пружању хитне медицинске помоћи нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта. Сама пружа одређену хитну медицинску помоћ нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта. Даје терапију пацијентима по налогу доктора. Прима телефонске позиве и уводи их у протокол са свим потребним подацима.При доласку на рад врши контролу исправности апарата, инструмената и  количине санитетског материјала и лекова. Врши набавку потребног санитетског материјала и прибора. Води потребну медицинску документацију. Фактурише извршене услуге.

Уз пријаву се подносе следећа документа: оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здравља Апатин, Апатин, Нушићева бб са назнаком „За оглас“.  

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 26.04.2022. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.