„Дом здравља Кикинда“

Број:01-42/9-1

Датум: 18.04.2022. године

Кикинда

 

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 oд 08.12.2021. годинe, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-1736/2022  од  28.02.2022. године и Одлуком о потреби заснивања радног односа број 01-42/9 од 18.04.2022. године, директор „Дом здравља Кикинда“ расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Медицинскe сестрe/техничарa у амбуланти, на неодређено време, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих - 1  (један) извршилац

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 1. Стручна спрема/образовање:

средње образовање –средња медицинска школа- звање медицинска сестра - техничар

 1. положен стручни испит;
 2. лиценца;
 3. најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара

 

Уз пријаву се подноси:

 • Оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању;
 • Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце Коморе медицинских сестра и здравствених техничара Србије.
 • Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

II

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су  дужани да доставе:

 

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,
 2. Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
 4. Потврду о имунизацији.

 

III

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

IV

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Достављена документа се враћају на лични захтев кандидата.  Обавештење о избору кандидата ће бити објављена на сајту Дома здравља Кикинда и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

V

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.