ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ

02 бр. 568/2

18.04.2022. год.

контакт тел: 3343-929

ПИБ 100061041

 

На основу чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020), чл. 24. ст. 1. тач. 5. Статута Градског завода за кожне и венеричне болести, и Одлуке  в.д. директора Градског завода за кожне и венеричне болести,  02 бр. 566, од 18.04.2022. год,  расписује се                     

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Meдицинска сестра - техничар у амбуланти – 1 (један) извршилац, на неодређено време,

за рад у Заводу.

Услови:

  • Средње образовање, диплома Средње медицинске школе општег смера
  • Стручни испит;
  • Лиценца;
  • Најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара.

 

 

Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе, фотокопију Уверења о положеном Стручном испиту, фотокопију Лиценце, потврду о радном искуству и биографију (документа се задржавају у архиви Завода).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на сајту Министарства здравља РС дана  19.04.2022. год.

Пријаве слати на адресу:

Градски завод за кожне и венеричне болести

Џорџа Вашингтона бр. 17, Београд са назнаком „Оглас за Медицинску сестру – техничара, на неодређено време“.

Контакт телефон: 3343-929.