Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља 112-01-261/2022-02 од 11.04.2022.  године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 2682/2022 од  29.03.2022. године и члана 24. Статута Дома здравља Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија, Одлуке директора број 01-1088 од 18.04.2022. године директор Дома здравља расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Ради попуне радног места Медицинске сестре / техничара у амбуланти у Служби хитне медицинске помоћи у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један/ извршилац на неодређено време;

 

Опис послова:

     -   врши пријем и тријажу пацијената,

 • врши медицинске интервенције из домена своје стручне спреме по налогу ординирајућег лекара у установи или на терену,
 • у складу са налогом лекара користи потребне медицинске апарате и стара се о исправности истих,
 • даје ињекције у амбуланти или на терену по налогу ординирајућег лекара и другу прописану терапију,
 • по налогу ординирајућег лекара прати пацијента у стационарну установу,
 • води медицинску евиденцију и документацију,
 • саставља периодичне статистичке извештаје,
 • врши наплату партиципације и наплату здравствених услуга које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
 • учествује у процесу акредитације,
 • изузетно у хитним случајевима управља моторним возилом за чије управљање је потребан испит возача “Б” категорије,
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • средње образовање медицинске струке;
 • здравствена способност за рад на радним местим са повећаним ризиком  према Акту о процени ризика;
 • познавање рада на рачунару;
 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Потребно радно искуство:

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

Радно време износи 35 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију  дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • оверену фотокопију важеће возачке дозволе;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • кратку биографију;

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 Оглас објавити на web сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија