ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

Дел. бр: 1708-2

Датум: 14.04.2022. године

 

На основу Одлуке в.д. директора Института број 1708-1 од 14.04.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за рад на Пројекту „Родитељска кућа“, на одређено време, док Пројекат „Родитељска кућа“ траје:

РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА / ЧУВАР – 2 извршиоца                      

Шифра радног места : Г 051501                                                                                                      

Услови :         

Стручна спрема/образовање:

-средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство:

- лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја

Опис послова у складу с пројектним задатком:

-обезбеђује објекат, запослене и кориснике

-води прописане евиденције

-рад обавља у сменском раду

-обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу главне сестре или шефа Одсека за онкологију са Родитељском кућом, којима одговара за свој рад

Уз пријаву на јавни оглас подносе се у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплома о завршеној средњој школи

 - Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда), не старије од 6 месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из ПУ), не старије од шест ( 6 ) месеци

- Доказ о радном искуству, ако га кандидат поседује

- Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом

- Лиценцу

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Пријаве се предају лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за радни однос на Пројекту „Родитељска кућа“ на пословима „радник обезбеђења без оружја/чувар“

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.