ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

На основу члана 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 18.04.2022. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин, интернет страници Министарства здравља, као и огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Зрењанин

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове Благајника (инфо пулт). Извршилац један

 

Опис послова:

  • води благајну;
  • разврстава и води архиву документације о извршеним уплатама;
  • припрема документацију за новчане уплате и исплате;
  • врши наплату услуга које пружа установа према важећем ценовнику;
  • припрема податке за израду статистичких и других извештаја о готовинској наплати;
  • пружа неопходне информације корисницима услуга;
  • обавља и друге послове које може да врши према својом стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

  • средње образовање у трајању од четири године – економска школа или гимназија;
  • знање рада на рачунару.

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15