Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна  и јединица локалне  самоуправе  (“Сл.гласник РС “, бр 1/2015,3/2018 и 106/2018 ) и члана 23.став 1 тачка 4 , Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана  08.04.2022.године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.Доктор медицине-специјалиста радиологије  - на неодређено време за рад у Служби за радиолошку и лабораторијску дијагностику ,   са пуним радним временом- 1  ( један )  извршилац

Услови  за заснивање радног односа из овог огласа су:            

  • Завршен  медицински факултет, VII /2 степен
  • Положен специјалистићки испит из радиологије
  • Положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање  радног односа утврђене Законом о раду    ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 ) и посебним прописима везаним за јавне  службе:

Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци )

Доказ да се против  кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила  на правну снагу  и да није покренута  истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци)

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе  доказе о испуњености општих и посебних услова  у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу  биографију са пропратним писмом.

 

Потребно радно искуство и серификати из области ехо дијагностке.

Рок за подношење  пријаве је 10  дана од дана  објављивања  на сајту Министарства здравља  и Националлне службе за запошљавање.

                                                       

Пријаве  на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од  07 до 15 часова  или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-специјалиста радиологије “.