ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“

На основу чл.27к,  Зкона о буџетском систему (Сл.гласник РС 149/20) и чл.7 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код  корисника јавних средстава(Сл.гласник РС 159/20), а на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.96/19) и добијене сагласности

Министарства здравља, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  бр.0112-01-261/2022-02 од 04.04.2022. године

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

 

- Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу - један извршилац на      неодређено време са пуним радним временом; 

Услови: Доктор медицине специјалиста педијатар, стручни испит, положен специјалистички испит.

Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.            

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.